Historia

MARIA FRITIDSKLUBB - FÖR BARNEN I TIDEN

En liten historik över en stor företeelse


Drömmen om valfriheten

Den första april 1974 stegade en nyexaminerad yngling in genom Mariaskolans mäktiga portar. Med en färsk kandidat i pedagogik och sociologi hade Rickard Thulin anställts som rektorsområdets nya fritidsassistent. Hans jobb var att samordna rast- och fritidsverksamheterna för Storkyrkoskolan, Södermalmsskolan, Tantoskolan och Mariaskolan. Det första Rickard tog sig an på sitt nya jobb var att åka runt till skolorna med rastverksamhetsmaterial (bollar, styltor etc.) och mottogs där som jultomten.

Rickard skickade snart ut enkäter till skolornas alla barn där de fick berätta vad de ville göra på eftermiddagarna på fritids. Utifrån svaren formade Rickard så kallade fritidsgrupper med fokus på de olika aktiviteter barnen angett i enkäten.


Drömmen blir verklighet och en Fritidsklubb föds

1986 startade Mariaskolan en mellanstadieverksamhet med Rickard som föreståndare. Första året hade man 12 inskrivna elever. Andra året växte siffran till 30. År tre fanns 70 barn i verksamheten och Rickards pedagogiska vision som han utvecklat under arbetet med fritidsgrupperna kunde äntligen sjösättas. Upprinnelsen var lika var enkel som briljant. Vad skulle hända om en fritidsverksamhet i stället för att tvinga en hel barngrupp att göra samma aktivitet kunde erbjuda en rad olika parallella aktiviteter (tex skapande verkstad, idrott, musik) och låta barnen välja själva vilken eller vilka de ville delta i? Frågan besvarades omgående. Följande år hade verksamheten 200 inskrivna barn.

1990 döps verksamheten. Barnen röstade enväldigt fram det nya namnet Maria Fritidsklubb. Samma år slår verksamheten i maxtaket för antalet inskrivna barn (trots att efterfrågan var mycket större). Detta gäller än idag och i skrivande stund (2023) har Maria Fritidsklubb 309 inskrivna barn och många fler på kö.


Motstånd och ett mumlande Finansborgarråd

1993 ville den borgliga majoriteten i Stadshuset lägga ner mellanstadieverksamheterna. MFK tog då med sig alla barn till Stadshuset (den så kallade ”Pingisrevolutionen”) och bedrev verksamheten demonstrativt utanför politikeringången. På stadshusgården hördes barnen mellan lekarna skandera:


”Vi vill ha kvar - rubb och stubb - bevara Maria Fritidsklubb”


Under själva mötet hade arton föräldrar smugit sig in och satt sig på den främsta rad uppe på läktaren. När ärendet om mellanstadieverksamheternas nedläggning togs upp av ordförande Margareta Schwartz reste sig föräldrarna som på en given signal. Under total tystnad tog de av sig sina övertröjor. På varsin röd t-shirt med en vit blockbokstav per förälder kunde hela Stockholms samlade kommunfullmäktige läsa texten MARIA FRITIDSKLUBB. Under debatten som följde stod föräldrarna i tyst i givakt och bevakade processen. Kommunfullmäktige vände i frågan och klubbade till slut igenom att stadens mellanstadieverksamheter visst kunde få vara kvar så länge de drevs i föräldraföreningar. ”Jag har fasen aldrig sett en sådan snygg protestaktion i mitt liv tidigare” hördes oppositionsborgarråd Mats Hulth (S) mumla på väg ut från sammanträdet. Verksamheten var räddad. Maria Fritidsklubb ombildades omgående till en ideell förening och ett föräldraråd instiftades som gavs full bestämmanderätt över verksamheten.


Stadsdelsnämndsdirektör tipsar om en ny driftsform

På den dåvarande Stadsdelsdirektör Rolf Mirlas inrådan uppmanades MFK 1997 åter att byta driftsform. Detta av flera skäl. Dels för att fritt kunna sköta rekryteringen av sin egen personal utan inblandning från skolan (och då ha friheten att söka personal med de specifika färdigheter de råkade behöva för tillfället), dels för att lättare kunna sköta det dagliga arbetet främst gällande inköp - när MFK låg under skolans regi krävdes rekvisitioner och ständiga godkännanden av rektor för alla inköp vilket genererade mycket spring inne på rektorsexpeditionen och en logistisk flaskhals för alla inblandade - men kanske främst för att de var svårt att kalla sig ideell förening med över tjugo anställda som MFK vid det här laget hade. Sagt och gjort, det fristående personalkooperativet Maria Fritidsklubb mötte dagens ljus för första gången en het julidag 1997. MFK har samma driftsform än idag.


MFK + HOLLAND = SANT

Shoukje Dijkstra – en världsberömd holländsk konståkerska på 60-talet – blev på 90-talet idrott- och hälsominister i Nederländerna. Den nederländska regeringen tillsatte då betydande medel för att råda bot en skenande problematik för ungar i 10-12-årsåldern som saknade tillsyn på gatorna i främst Amsterdam. Djejxtra sökte efter fungerande inspirationsverksamheter för denna åldersgrupp och fick nys om MFK. Dijkstra bjöd personligen in Rickard, Kenneth och Abbe till en mässa i Amsterdam för att hålla några föreläsningar och förklara hur Maria Fritidsklubb arbetade. Kort därpå fick MFK en förfrågan om att ta emot ett holländskt studiebesök. Det var starten på en holländsk våg. Sedan dess har MFK tagit emot ca femtio holländska studiebesök. 2002 fick Maria Fritidsklubb Pippi Långstrump-priset i Holland. Det delas ut varje år till Hollands främsta barnomsorg.

De senaste åren har MFK tvingats tacka nej till de flesta studiebesöken från Holland för att den egna verksamheten inte ska blivit lidande. Men under ett av de senare studiebesöken berättade en deltagande holländsk föreståndare att hon redan på 90-talet plagierat hela sin verksamhet efter MFK:s modell och nu ville uppdatera sig på originalets utveckling. Det finns alltså finns en tvillingverksamhet i Holland!

Kenneth och Abbe är åter inbjudna till Holland (för åttonde gången) i maj 2023.


Maria Fritidsklubb och ekonomin

1986-1993 låg MFK:s ekonomi under skolans paraply. Det enda MFK styrde själva över själva var handkassan vilket enligt Rickard var ett gissel.


1993 bildade Maria Fritidsklubb en ideell förening på kommunfullmäktiges inrådan. I föreningens ledningsgrupp sattes en majoritet av föräldrar. Personalen var fortfarande anställda av skolan men MFK tog själva in fritidspeng och föräldraavgifter. Landets skolor startade samma år sexårsverksamheterna och Mariaskolan bad i samband med det MFK om hjälp med treornas fritidsverksamhet. MFK ryckte ut och startade Maria Miniklubb eller MMK, ett fritidshem för årskurs tre.


1997 MFK övergår på stadsdelsnämndsdirektör Rolf Mirlas inrådan till att bli ett personalkooperativ (med samma driftsform som en ekonomisk förening). I och med det tog MFK över personalens anställningar. MFK betalade ingen nämnbar hyra för lokalerna under åren som följde då fritidsverksamhetspengen är utformad efter devisen att verksamheterna ska kunna huseras fritt i skolans lokaler utan kostnad.


1997-2021 Pengen för åk-4-6 gick upp och ner under dessa år. Verksamhetens kvalitet kunde i mångt och mycket säkerställas tack vare treornas större fritidshemspeng, som hela tiden var indexreglerad. MFK bjöd in olika skolborgarråd under dessa år (bland andra Lotta Edlund och Olle Burell) för att påtala att fritidspengen för mellanstadiebarnen var på tok för låg men till föga nytta. Inget hände.


2021 på hösten ville plötsligt rektor på Mariaskolan att MFK skulle betala hyra för gymnastiksalarna och aulan. MFK trodde att det var den subventionerad taxan hon menade (200 kr/h) men rektor ville ha samma summa som för de kommersiella aktörerna betalade - 600 kr/h. Detta skulle omöjliggjort all idrott i gymnastiksalarna och teatern uppe i aulan. MFK kontaktade chefen på utbildningsförvaltningens lokalavdelning. Denne korrigerade som tur var rektorns uttalande och informerade att man kunde ha ett samnyttjande avtal i stället (vilket varit praxis mellan MFK och tidigare rektorer i alla år). Rektorn uttryckte i följande måndagsmöte med MFK att hon trots vad lokalchefen sagt ändå visste bättre själv.

MFK insåg att de var jagade av rektorn och att risken var betydande att hon inte skulle ge sig. Kenneth och Abbe sökte febrilt efter lösningar för att kunna finansiera rektorns hotande marknadshyror. En tjänsteman på utbildningsförvaltningen tipsade till slut om en väg. MFK kunde ju söka tillstånd för att bedriva fritidshem för åk-4-6. I processen av att söka det visade det sig att MFK redan hade tillståndet i ämbete av att ha bedrivit fritidshem för åk-3 sedan 1993.


2022 får MFK fritidshemstillståndet godkänt och när höstterminen startar femdubblar MFK över en natt fritidspengen för åk-4-6 eleverna från 7300 kr/elev och läsår till ca 37000 kr/läsår och elev. Men med den nya fritidshemspengen kommer också kravet på att betala marknadshyror för lokalerna, anställa fyra nya lärare och ge all personal 5h planeringstid i veckan utöver deras timmar i barngrupp.


2023 och nya hot om nedläggning

I december 2022 sade Mariaskolans rektor med stöd av utbildningsförvaltningen upp MFK:s lokaler. De hänvisade till två huvudsakliga skäl för uppsägningen, det första att det var besvärligt om MFK skulle hyra lokalerna direkt av fastighetsägaren SISAB – ett aningen märkligt skäl då MFK redan sedan 2021 hyr MMK:s lokaler direkt av samme SISAB utan något som helst dokumenterat ”besvär” från någon part – och de andra är att skolan inte kan kringgå lagen om offentlig upphandling gällande fritidshemsverksamheten – trots att skollagen tvärtom strikt förbjuder just upphandling av fritidshemsverksamhet (artikel 23, paragraf 10 och 11). Ingen dokumentation om hur dessa beslut har tagits har erhållits trots efterfrågningar och det har inte heller funnits några som helst indikationer på någon barnkonsekvensanalys gjorts av rektor eller utbildningsförvaltning. MFK:s ledning Kenneth och Abbe har försökt med alla medel de känt till att få de ansvariga att tänka om eller i alla fall få till en längre tidsfrist, men rektor och grundskoledirektören har varit obönhörliga.

Den sista juni 2023 ska alltså MFK vara ute ur lokalerna och en 37-årig kärlekshistoria därmed gå i graven. Skolan ska den första augusti enligt utsaga instifta ett eget ”världens bästa fritids” på samma plats med ca en tredjedel av budgeten och ny personal. Hur detta ska gå till rent praktiskt verkar ingen känna till förutom just rektor och möjligen en musiklärare som uppgetts ha erbjudit sig köra rockgrupp två dagar i veckan efter ordinarie skolundervisning.

Men än är kanske inte loppet kört. MFK gick ut med informationen att de blivit uppsagda i ett föräldrabrev den 30 januari. Nyheten slog ner som en bomb. Inom loppet av timmar hade MFK blivit nedringda, lokalpressen varit på plats, plakatmåleriet inletts, namninsamlingar startats, föräldrar organiserats och politiker tvingats uttala sig.

Framtiden för Maria Fritidsklubb är i skrivande stund mycket oviss men en sak står dock mycket klar. Kampviljan i MFK-rörelsen har gått i arv och är starkare än någonsin. Flera av barnen som var med och protesterade 1993 utanför Stadshuset är idag åter med i kampen som föräldrar.

Måhända har vi denna mycket olyckliga situation att tacka för tydliggörandet av vad MFK kanske egentligen alltid primärt handlat om i slutändan – det är mycket mer än ett fritids eller en banbrytande pedagogik - det är en mötesplats, en samhörighet och en kultur.


Efterlängtat avtal sluts efter stort engagemang


Den 31:a mars 2023 skrev Maria fritidsklubb och Mariaskolan ett samverkansavtal. Avtalet innebär bland annat att Maria fritidsklubb kan fortsätta bedriva verksamhet i Mariaskolans lokaler. Avtalet reglerar hur samarbetet mellan Mariaskolan och Maria fritidsklubb ska se ut. Det innebär bland annat att samarbetet ska utvecklas och fördjupas med tiden. Avtalet gäller kommunala Mariaskolan och fristående Maria fritidsklubb med elever i årskurs tre – årskurs sex.


Ett oändligt tack riktas till alla barn, föräldrar och övriga MFK-vänner för alla insatser och uppoffringar som gjorts.

Skrivelser som skickats, demonstrationer, namninsamlingar, mediakontakter, hearing, kvällsmöten, politiker kontakter, stadshusprotester m.m. Listan kan göras lång. Engagemanget har inte bara påverkat MFK:s vara eller icke vara. Det har även blivit en ögonöppnare för politiker hur viktigt det är med en attraktiv verksamhet för just denna bortglömda åldersgrupp.


Dan Anders Carrigan

Inskrivet barn på MFK 1991-1994

Praoelev 1996

Anställd till och från 2000-2005


Redigerat och publicerat av Rebecca Lindahl Boyd den 14 april 2023.